Home

Nasjonalt senter for leseopplæring

Nasjonale sentre - Udi

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) er eit ressurssenter for lesing og leseopplæring og eit spesialpedagogisk kompetansesenter for lese- og skrivevanskar. Læringsmiljøsenteret. Læringsmiljøsenteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester. Senteret skal bidra til å realisere statens satsinger i utdanningspolitikken gjennom. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) er eit ressurssenter for lesing og leseopplæring og eit spesialpedagogisk kompetansesenter for lese- og skrivevanskar Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) er det ledende kompetansesenteret i Norge på lesing og literacy. Senteret har to hovedmandat, på den ene siden som del av D et humanistiske fakultetet ved UiS , p å den andre siden som del av et nettverk av 10 nasjonale sentre i opplæringen ( med mandat gitt av Kunnskapsdepartementet og styrt av Utdanningsdirektoratet etter. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) har ansvar for leseopplæring og leseutvikling på nasjonalt plan. Vår oppgave er å sette leseopplæring og leselyst på dagsorden, og bidra til å styrke språkstimulering, leseopplæring og leseutvikling i skole og barnehage på et nasjonalt plan. Senteret har også et. Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret) skal vere eit nasjonalt ressurssenter for barnehage, grunnskole, vidaregåande skole, vaksenopplæring og lærarutdanning.Hovudoppgåva er å styrke kompetansen i og motivasjon for naturfag hos elevar og lærarar. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret) har som hovudoppgåve å leia og koordinere.

Lesesenteret - Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning: Nedenfor finner du informasjon om Lesesenteret - Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Lesesenteret - Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning på kartet eller snevre. Som nasjonalt senter er Lesesenteret landets ledende kompetansemiljø innen lesing og leseopplæring. Våre hovedmålgrupper er pedagoger i barnehager, lærere i grunnskole og videregående opplæring, ansatte i PP-tjeneste, skoleledere, skoleeiere og ansatte i lærerutdanningene

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ISBN: 82-7649-034-4 Opplag: 1000 eks. På oppdrag for Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking: Layout og gjennomføring: Bindestreken Reklame Trykk: Bjergsted Grafiske. 5 h vordan leser minorite tsspråklige ele v er i nor g e Forord Norge deltok i 2001 i PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) - en. Utviklet av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning i samarbeid med NETTOP-UIS, enhet for e-læring. Finansiert av Norsk Forskningsråd (NFR Lesesenteret, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, er et ressurssenter for lesing og leseopplæring og et spesialpedagogisk kompetansesenter for forskning innenfor lese- og skrivevansker samt lesevitenskap. Lesesenteret skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at alle barn, unge og voksne skal få en likeverdig og tilpasset. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, vanligvis omtalt som Lesesenteret, er et landsdekkende ressurssenter innen leseopplæring, leseutvikling og lesevansker. Senteret er organisert under Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger Forskning. Som forskningssenter har Lesesenteret ansvar for en rekke store forskningsprosjekter knyttet til lesing og leseopplæring hos. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Avdeling Porsgrunn. Fakultet for utøvende kunstfag. Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon. Avdeling for klassisk musikk. Fakultetsadministrasjonen UK. Handelshøgskolen ved UiS. Avd. for innovasjon, led. og mark.føring . Avdeling for regnskap og rettsvitenskap. Avdeling.

NARMA | Medspillere for forskning

Lesesenteret - Udi

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking NTNU ILU NO-7491 Trondheim Norway Besøksadresse: NTNU Kalvskinnet E. C. Dahls gate 2 Brygghuset, 2. etasje 7004 Trondheim Tlf.: 73 41 25 76 post@skrivesenteret.n Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring •Arbeider på alle nivåer i utdanningsløpet •Leder nettverk - på nivå, hele landet •Leder prosjekter, veileder og gir råd •Utvikler læringsressurser •https://nafo.oslomet.no/ https://morsmal.no/no/ NAFO Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Lesing og skriving på tvers av fag Sjangerpedagogikken som metode i undervisningen.

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Prosjektleder: Margunn Mossige, Lesesenteret Prosjektets startdato og sluttdato: 09.02.2015 - 31.12.2019 . 1 . 1. FORMÅL, BAKGRUNN OG RELEVANTE FØRINGER FORMÅL Formålet med Språkløyper er å styrke alle barns og elevers - og tekstkompetanse språk og dermed også deler av deres faglige kompetanse. Strategien skal i tillegg bidra til. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger Sammendrag I senere år har både norsk og internasjonal leseforskning vektlagt og operasjonalisert fagpersonens tenke- og væremåter for å finne fagrelevante tekstpraksiser. Et skolefag som har fått lite oppmerk-somhet, er geografi. Det er vanskelig å tenke seg geografifaget uten grafiske representasjoner som. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) er eit ressurssenter for lesing og leseopplæring og eit spesialpedagogisk kompetansesenter for. De nye utgavene av Carlsten leseprøve beholder sin opprinnelige form som et analyseverktøy, men er ikledd et nytt design ; NAFO har prøver som kartlegger leseferdighet på 17 forskjellige morsmål: albansk, arabisk, bosnisk.

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking er en del av Universitetet i Stavanger. Senteret har oppgaver innenfor universitetet knyttet til utdanning og forskning på to områder: spesialpedagogikk og lesevitenskap. Senteret har oppgaver som landsdekkende kompetansesenter innen lese- og skrivevansker (dysleksi). Denne delen av senteret er knyttet til Statped. Senteret har også fått. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. s. 10-15. Mangen, Anne (2009). Lesing og nye teknologier. I: Lesing på skjerm. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. s. 6-8. Mangen, Anne (2009). The impact of digital technology on immersive fiction reading : a cognitive-phenomenological study A cognitive-phenomenological.

God leseopplæring krever samarbeid Hvordan skal man drive god leseopplæring med en tekst som «Jorda hadde to måner», eller med hvilken som helst av tekstene i en nasjonal lese-prøve? Prøven kan og bør fungere som et utgangs - punkt for å snakke om lesing og leseopplæring innenfor alle fag. Det kan derfor være fornuftig om lærerne deler vurderingsarbeidet mellom seg, slik at alle. Nasjonalt senter for leseopplæring og l eseforsking (NSLE) Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ( MHFA ) Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (NSMO) Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (NSNO) Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (NSNY) Nasjonalt senter for skri veopplæring og skriveforsking (NSSO) 2 Innhold 1. Felles føringer for de nasjonale sentrene. Søk på hele udir.no. Utdanningsløpet Velg niv Atle Skaftun, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger. Professor ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger PDF Publisert 2017-11-13 Hvordan referere Sønneland, M., & Skaftun, A. (2017). Teksten som problem i 8A. Affinitet og tiltrekningskraft i samtaler om «Brønnen». Acta Didactica Norge, 11(2), Art. 8, 20. På sporet-appen er utviklet i forbindelse med forskningsprosjektet På sporet ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med NettOp UiS. På sporet-prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Utdanningsdirektoratet og Lesesenteret. Appen har talestøtte. Når eleven trykker på en bokstav eller et bilde, får hun/han.

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Forskningssenter v/UiS. Deler på Twitter. Faglige diskusjoner tar vi andre steder Web Stats and Analysis for Lesesenteret - lesesenteret.no. Sponsored Links. While no active threats were reported recently by users, lesesenteret.no is SAFE to browse Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret har laget en rekke filmer for lærere. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, NTNU, Trondheim Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen, Universitetet i Oslo Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, Høgskolen i Volda Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styring av sentrene Faglig styring og. Ansatte ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking - UiS. Hopp til innhold Hopp til meny. Hopp til hovedinnhold Universitetet i Stavanger. Søkefelt Søk. AAA. PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har utarbeidet prøven på bosnisk for andre og tredje trinn på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. I likhet med prøvene på andre og tredje trinn på albansk, arabisk, bosnisk, kurdisk kurmanci/badini og kurdisk sorani, litauisk, persisk, polsk, russisk, somali, spansk, tamil Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, UiS Språkvansker hos barn • Rygvold, Anne Lise. Språkvansker hos barn. I Befring, Edvard; Tangen, Reidun (red) (2012): Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk forlag I kompendiet • Lyster, S. A. H. (2014). Språk -og talevansker hos barnehagebarnet et avhjelpende og forebyggende perspektiv. In B. B. Hvidsten (Ed.

13. juni: Språkstimulering gjennom leseaktivitetar. Arrangert i samarbeid med Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Hamar). 14.-15. juni: Kontaktmøte med fylkeskommunane og. Leseopplæring i et flerspråklig perspektiv. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger; Golden, Anne (2014): Ordforråd, ordbruk og ordlæring. Gyldendal Akademis

Senter for leseopplæring og leseforsking, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring får oppgaver knyttet til det spesialpedagogiske feltet med PP-tjenesten som ny målgruppe. Direktoratet vil komme tilbake til oppdrag og oppstart for dette arbeidet i 2013. NAFOs del av oppdraget • Liste over verktøy og veiledningsmateriell. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ved Universitetet i Stavanger. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen ved Norges tekniske og naturfaglige universitet. Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen ved Universitetet i Oslo. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa ved Høgskulen i Volda . Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning ved Høgskolen i. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger er et nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. I tillegg til å være et av Norges ledende forskningsmilj.. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har utarbeidet prøven på bosnisk for andre og tredje trinn på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. I likhet med prøvene på andre og tredje trinn på albansk, arabisk, bosnisk, kurdis

Elleve nasjonale senter - Nasjonale senter

 1. Lesesenteret. 34 likes. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking vanligvis omtalt som Lesesenteret er et landsdekkende ressurssenter innen..
 2. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret), tidligere Senter for leseforsking, har hatt ansvaret for utviklingen av de norske prøvene. Prosjektleder, cand paed spec Liv Bøyesen, har hatt ansvaret for utviklingen av prøvene på forskjellige førstespråk. Hun har tidligere hatt faglig tilknytning til Lesesenteret i arbeidet med prøvene, men er nå rådgiver ved.
 3. Høringsdokument. Aust-Agder fylkeskommune 201
 4. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) Lesesenteret er et ressurssenter for lesing og leseopplæring og er et spesialpedagogisk kompetansesenter for lese- og skrivevansker. Senteret ligger ved Universitetet i Stavanger. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret) Skrivesenteret skal være et nasjonalt ressurssenter for.

Nasjonale senter - Om Lesesenteret - Lesesentere

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking er eit senter administrert frå Universitetet i Stavanger.Senteret har som oppgåve å styrke og koordinere arbeidet med utviklingsarbeid innanfor fagområdet sitt i det norske skoleverket à rsplan 2008 (pdf 1251kb) - Lesesenteret - Universitetet i Stavange Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Du skal ha samlingsstund i barnehagen og har plukket med deg en løvetann. Barna sitter som vanlig plassert i en sirkel rundt deg. Du viser fram løvetannen og spør med undring i stemmen: «Hvorfor heter egentlig løvetann løvetann?» Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger; Avsluttet prosjekt. Stavangerprosjektet Det lærende barnet. En tverrfaglig studie av barns utvikling. Elin Kirsti Lie Reikerås + 9 deltakere. Stavanger kommune; 298 resultater. Avsluttet prosjekt. Leseutvikling og leseferdighet i 4. klasse med fokus på effektiv trening for svake lesere . Marit Petersen.

Lesesenteret - Nasjonalt senter for leseopplæring og

 1. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Gi rom for lesing Måsvær, Leif Lund, Torill Scharning 1946- Helgevold, Lise 1959- Engen, Liv 1946- Laberg, Steinar 1950- Engen, Liv 1946- Bunting, Mette 1962- Bunting, Mette 1962- Andreassen, Rune Engen, Liv 1946- Helgevold, Lise 1959
 2. isteren seg sammen med Anne Mangen fra Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Dette ble fulgt opp av Nyhetsmorgen på NRK P2 dagen etter.-Innslaget på Dagsrevyen ser du her.-Innslaget på P2 hører du her. For mange 5-6 åringer er det å forme bokstaver med blyant på papir en svært krevende prosess. Det forutsetter både god finmotorikk og god.
 3. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret) har utviklet nettstedet sprakloyper.no Nettstedet er en del av strategien Språkløyper- Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2015-2019. Det er en systematisk satsning, der det både blir satset på barnehage og alle trinn i grunnskole og.

Elin Kirsti Lie Reikerås er professor ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger og sitter i ledergruppa til forskningssenteret Filiorum. (Foto: Silje Wiken Sandgrind ) - Målet er å utarbeide en verktøykasse barnehagene kan bruke for å fremme lek, tilhørighet og kommunikasjon. Appen er utviklet av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med NettOp. Skolestartappen er basert på apper som ble utviklet til forskningsprosjektene På sporet og Two Teachers, og kartlegger bokstavkunnskap (gjenkjenning og gjenkalling), fonologisk bevissthet (lytte ut første lyd og trekke lyder sammen til ord), ordlesing og staving.

Om Lesesenteret - Lesesentere

 1. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) har røtter tilbake til 1989. Senteret har oppgaver knyttet til utdanning og forskning innen spesialpedagogikk og lesevitenskap. Lesesenteret underviser fra førskole til doktorgradsløp. Det er ti nasjonale sentre, som på ulike satsingsområde har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringen, ifølge.
 2. oritetsspråklige, høyt presterende, gutter og/eller elever med lese- og skrivevansker
 3. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Som nasjonalt senter får Lesesenteret sin oppdrag direkte fra Utdanningsdirektoratet, og er ett av 8 nasjonale sentre innen forskjellige fag og områder (§ 18-institusjon). Lesesenteret har som oppgave å sette leseopplæring og leselyst på dagsorden, og bidra til å styrke språkstimulering, leseopplæring og leseutvikling i skole og.
 4. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring: Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking: Nasjonalt senter for læringsmiljø og åtferdsforsking: Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet: Nasjonalt senter for naturfag i.
 5. Lesesenteret, Stavanger. 22 645 J'aime · 38 en parlent · 92 personnes étaient ici. Lesesenteret - Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskin
 6. Nasjonale sentre Lesesenteret. Lesesenteret er både en del av Universitetet i Stavanger (UiS) og nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Vår oppgave er å sette leseopplæring og leselyst på dagsorden, og bidra til å styrke språkstimulering, leseopplæring og leseutvikling i skole og barnehage på et nasjonalt plan
 7. Kilde: Kjersti Lundetræ, førsteamanuensis og senterleder, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, og Elisabeth Jørgensen Kolvik, rådgiver, Statped - Elever med dysleksi har særlig behov for at undervisningen tilpasses den enkeltes forutsetninger, og dette er noe de har krav på. - For å fremme leseferdigheter må man jobbe med lesing på det nivået barnet faktisk er. Dette.
Temahefter til hjelp i arbeidet med rammeplanen og

Video: VEB

På sporet-appen er utviklet for å fremme bokstavkunnskap, fonemisk bevissthet, lese- og staveferdighet. Appen passer for elever som er i ferd med å lære å lese på bokmål. På sporet-appen er utviklet i forbindelse med forskningsprosjektet På sporet ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med NettOp UiS Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa (Matematikksenteret) har som hovudoppgåve å leie og koordinere utvikling av nye og betre arbeidsmåtar og læringsstrategiar i matematikkopplæringa i barnehage, grunnskole, vidaregåande skole, vaksenopplæring og lærarutdanning i Noreg. Senteret ligg ved NTNU. Nasjonalt senter for. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret), Universitetet i Stavanger. 1. Innledning Lesesenteret er med på listen over institusjoner som er bedt om å gi en høringsuttalelse til Midtlyng-utvalgets innstilling Rett til læring (NOU 2009:18). I tillegg til foreliggende høringsuttalelse henviser Lesesenteret til egen uttalelse levert fra Universitetet i Stavanger. 23.10.15 1 lesesenteret.no 23.10.15 Barns språkutvikling Åse Kari H. Wagner Se n te rle de r/ fø rste a ma n u e n sis 2 Språk utvikles i samspill med omgivelsen

Lesesenteret - Store norske leksiko

 1. - Gjennom leseopplæring lærer du også å artikulere. Vi har hatt barn her som har hatt veldig dårlig språk. Gjennom å lære å lese så blir språket deres mye tydeligere. For å kommunisere med andre må du også ha begrepsapparatet. Dette øver de også mye på. Tidlig innsats er viktig. Personer med Downs syndrom starter aldringsprosessen tidligere enn andre. Studier viser at.
 2. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Prosjektleder: Margunn Mossige, Lesesenteret Prosjektets startdato og sluttdato: 09.02.2015 - 31.12.2019 . 1 1. FORMÅL, BAKGRUNN OG RELEVANTE FØRINGER FORMÅL Formålet med Språkløyper er å styrke alle barns og elevers språk- og tekstkompetanse og dermed også deler av deres faglige kompetanse. Strategien skal i tillegg bidra til å.
 3. Leseopplæring 9 Biografi Kjersti Lundetræ (f. 1971) er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger. Hun har vært ansatt ved Lesesenteret siden 2006, og har tidligere arbeida som lærer/spesialpedagog på barnetrinnet, ungdomstrinnet og i voksenopplæringen. Lundetræ har brei erfaring som foreleser og veileder.
 4. Lesesenteret, Stavanger, Norway. 22.613 kunna að meta þetta · 798 eru að tala um þetta · 92 voru hér. Lesesenteret - Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Lesesenteret - Wikipedi

 1. Hun har mange års praksis som lærer i grunnskolen, og arbeider nå som førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Høgskolen i Stavanger. Engen er spesielt opptatt av tema som begynneropplæring i lesing, lesestimulering, leseforståelse og kartlegging av leseferdighet. Hun har blant annet hatt ansvar for utvikling av nasjonale kartleggingsprøver i lesing.
 2. Skolestartappen er utviklet av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med NettOp UiS. What's New. Version History. Aug 15, 2019. Version 2.0.0. Nytt oppdatert design, lagt til brukermanual på startskjerm og tydeliggjort teksten på enkelte dialogbokser. Har også endret lagret verdi fra 0 til -1 for ubesvarte spørsmål. Information.
 3. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Det er ikkje alltid like lett. Språket i naturfag kan vere ganske langt borte frå kvardagsspråket, og for mange er det problematisk å forstå det og å lære det fordi det er noko ukjent og nytt, kanskje svært mykje nytt på ei gong. For det første, trass i at naturen er konkret vil mykje av naturfaget likevel opplevast abstrakt, anten.
 4. Han er professor i spesialpedagogikk og jobber ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Uppstad har jobbet mye med hvordan lesing og språk påvirker oss og utviklingen vår.

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, til daglig kalt Læringsmiljøsenteret, ble opprettet 1. januar 2013. Læringsmiljøsenteret er en enhet ved humanistisk fakultet ved Universitetet i Stavanger, og har en avdeling i Stavanger og en i Porsgrunn Stillingstittel: Doktorgradsstipendiat i utdanningsvitskap ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) (136586), Arbeidsgiver: Universitetet i Stavanger , Søknadsfrist: Avslutte Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Anne Håland Universitetslektor og har lærerutdanning og nordisk hovedfag. Hun har arbeidet 14 år i grunnskolen, og undervisningserfaring fra lærerutdanningen. Anne Håland og Trude Hoels artikkel, Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse (2016), er tilgjengelig på nordicliteracy.net. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (NSLE) Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (NSMO) Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (NSNO) Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (NSNY) Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (NSSO) 2 Innhold 1. Felles administrative føringer for de. Konferansen er et samarbeid mellom Nationalt Videncenter for Læsning i Danmark, og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Vi har reservert 85 plasser ved Schæffergården. Rommene fordeles på danske og norske deltakere etter avtale. Oppholdet på Schæffergården blir i sin.

Ansatte ved Nasjonalt senter for leseopplæring og

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringen Nasjonalt senter for skriveopplæring og skrive-forsking Norges Bygdekvinnelag Norges Døveforbund Norges handikapforbund Norges idrettsforbund Norges. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking er både en del av Universitetet i Stavanger (UiS) og et nasjonalt senter under Utdanningsdirektoratet. Læreplan i norsk: Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Grunnleggende ferdigheter er integrert i. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Vi har reservert 85 plasser ved Schæffergården. Rommene fordeles på danske og norske deltakere etter avtale. Oppholdet på Schæffer- gården blir i sin helhet dekket, men alle deltakerne må betale utgif- tene til reise selv. Vi oppfordrer deltakere til å søke reisestøtte fra. Stavanger: Universitetet i Stavanger, Det humanistiske fakultet, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Kap. 9.3 Oppsummerende konklusjoner og veien videre, s. 301-303 (3 s.) ISBN 978-82-7644-333-2. Skjelbred, Dagrun & Veum, Aslaug (2013). Literacy i læringskontekster. I Skjelbred, D. & Veum, A. (red.). Literacy i.

Seminaret «Literacy og dybdelæring» er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking som koordinerer NOLES-nettverket, og Nationalt Videncenter for Læsning, Danmark. Vi har reservert 75 plasser ved Schæffergården, som skal fordeles etter avtale. Deltakere i. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking har ulike oppgaver basert på ulike. mandater og ulike ressurser: 1. Spesialpedagogisk kompetansesenter med vekt på lese- og skrivevansker (dysleksi

Skrivesentere

Det beskrives en utvikling om leseopplæringens plass i norsk skole via bortfall av godkjenningsordningen for lærebøker til grunnleggende ferdigheter og fortsettende leseopplæring. Oppstart av Statens spesiallærerhøgskole via skolepsykologiske kontor (PPT) via 3-årig lærerskole til 4-årig samt oppstart av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ved universitetet i Stavanger Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) 2012-­‐2014. INNLEDNING . Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) er per juni 2011 et. Artikkel avv Marit Petersen Oftedal, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ; Det fins ikke lenger gode unnskyldninger for dårlige leseferdigheter blant minoritetselever Artikkel av Åse Kari H. Wagner ved Universitetet i Stavanger, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsknin Av Marit Petersen Oftedal som er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, 4036 Stavanger. Språklige forutsetninger blir ansett som viktig for skriftspråklig læring. I den forbindelse blir det rettet stor oppmerksomhet mot fonologisk bevissthet. Fonologisk bevissthet blir ofte definert som evnen til å kunne rette oppmerksomhet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Universitetet i Stavanger 2007. Bok i bruk. På femte til sjuende trinn. Redaktør og prosjektleder: Lise Helgevold. Nasjonalt.

Professor ved Universitetet i Stavanger, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Forsker blant annet på litterær lesing på ulike plattformer og effekten av teknologiske grensesnitt på læring. Anne Kristine Larsen Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet. Følger opp Språkløyper - nasjonal strategi for språk, lesing og skriving og tilskuddsordning for skolebibliotek. Marit. Hun er førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger/FILIORUM - nasjonalt barnehageforskningssenter, og prosjektleder for Stavangerprosjektet. Her er flere hovedfunn fra prosjektet: Om Stavangerprosjektet - Stavangerprosjektet - Det lærende barnet, er en tverrfaglig, longitudinell studie som gjennomføres av. tidligere tilknyttet Nasjonalt senter for leseopplæring. og leseforskning og Sandviks AS/Goboken. Kr 1560,-Lær å lese serien. Komplett sett med 17 høytlesningsbøker, 34. lær-å-lese bøker, 2 veiledningsbøker, tavler og. bokmerke.Øv på lesing med det glade punktumet. Leselorten og tegn-vennene hans! Gjennom . høytlesning og enkle bøker barnet kan øve på å. lese selv. Fra 4 år.

Nasjonalt senter for leseopplæring ved Universitetet i Stavanger er et nasjonalt senter under Utdanningsdirektoratet. Lesesenteret spesialiserer seg på leseopplæring og leselyst, og forskerne vil bidra til å styrke språkstimulering, leseopplæring og leseutvikling i skole og barnehage på et nasjonalt plan.2 Målet har vært å skape økt leselyst ved å gi lærere og skolebibliotekarer. App Store Preview. Skolestart 4+ University of Stavanger Free; iPad Screenshots . Description. Skolestartappen er basert på apper som ble utviklet til forskningsprosjektene På sporet og Two Teachers, og kartlegger bokstavkunnskap (gjenkjenning og gjenkalling), fonologisk bevissthet (lytte ut første lyd og trekke lyder sammen til ord), ordlesing og staving. Andre ferdigheter, som også er. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) består av rundt 70 dyktige og engasjerte medarbeidere. Lesesenteret er organisert under Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS og har oppgaver knyttet til forsking, forskerutdanning, undervisning og veiledning ved fakultetet. I tillegg har Lesesenteret et nasjonalt ansvar for å bidra til økt kvalitet i.

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking . Stavanger 1. mars 2012 . Høringsuttalelse om rammeplan for barnehagelærerutdanningen . Vi har med stor interesse lest utkast til forskrift om rammeplan. Vi har noen kommentarer. §1 . Vi mener overgangen fra fag- til kunnskapsområder er svært positivt og i tråd med formålet med å sikre en integrert, profesjonsrettet og. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Norge Utdanningsdirektoratet Publisert: Stavanger : Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, 2012 Omfang: 39 s. ill. Overordnet post: Norbok Språk: Norsk (Bokmål) ISBN: 9788276490749 Materialtype: Bøker Kilde for metadata:.

Lærerens beste leseapper - LesesenteretFokusord - Språk i barnehagen - Leseopplæring - LesesenteretLesefrø av Trude Hoel (Heftet) | Cappelen Damm UndervisningÅ sette ord på følelser

Ordforråd. Liv Engen, Førsteamanuensis, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; Powered by Mediasite - webcasting platfor Nasjonal senter for matematikk i opplæringen Nasjonal senter for naturfag i opplæringen Nasjonal senter for skriveopplæring og skriveforskning Nasjonal senter for fremmedspråk i opplæringen Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Lesesenteret Nynorsksenteret Senter for IKT i utdanningen Læringsmiljøsenteret (UiS) LP-modelle Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet; Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret) Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret) Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret) Les mer. Det nordiske forskningsseminar «Språkperspektiver i læringskontekster» havde til formål at belyse temaene læsning, skrivning og mundtlighed i alle fag. På seminaret var dr. Helen Lines. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringen. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning . Norges Bygdekvinnelag.

 • Loot box gamestar.
 • Anderthalb bedeutung.
 • Fundbüro hannover fahrradversteigerung 2018.
 • Schlüsselkinder film.
 • Universal studios jobs deutschland.
 • Erwerbspersonen.
 • Kinder tanzen saarburg.
 • Borlotti bohnen wiki.
 • Neal caffrey vater.
 • Stettin party.
 • Orange micro terror bundle.
 • Energetische trennung narzisst.
 • Sonos ausschalten.
 • Therefor linguee.
 • Lebensmittelwarnung app.
 • Spülkasten als ersatz für druckspüler.
 • Spülkasten ersatzteile kiwa.
 • Las vegas welthauptstadt des energiebedarfs.
 • Wichtigste sure.
 • Lindenbaum schuhe kinder.
 • Immobilienangebote volksbank elsen.
 • Union investment riester geld entnehmen.
 • Bummeln wikipedia.
 • Warum speichert der körper wasser.
 • Ark survival evolved xbox one key code.
 • Drk kita hamburg.
 • Gebet eines pfarrers.
 • Mafia gruppen.
 • Hydraulik monoblock anschließen.
 • Urlaub auszahlen bei krankheit.
 • Warum bin ich so zickig zu meinem freund.
 • IDV Tool.
 • Autoscout england.
 • Hornady 7x64 spf sst 162 grs.
 • Limango retour.
 • Wie kommt man bei der google suche ganz nach oben.
 • Kuroko no basket last game ger sub proxer.
 • Schuhmarken sneaker.
 • Laura diebel.
 • Wohin zum schnorcheln mit kindern.
 • Cpu benchmark programm.